наразі в розробці


Якщо Ви хочете додати новий об'єкт на цю карту, або помітили неточність, надішліть координати адміністратору. Інструкція по визначенню координат тут.

Український центр визначення параметрів орієнтації Землі (УЦПОЗ) був організований у 1998 році в Головній астрономічній обсерваторії Національної академії наук України (ГАО НАНУ). Його створення обумовлене розвитком досліджень Землі як планети методами астрономії і космічної геодинаміки, які проводились в ГАО НАНУ.

Дослідження в цій галузі були започатковані ще О.Я. Орловим.В кінці ХІХ століття розпочалась нова стадія вивчення Землі як планети складної динамічної системи, яка знаходиться під дією як зовнішніх так і внутрішніх сил. Спостереження за змінами широти і припливними деформаціями Землі виявились джерелом інформації про загальні механічні властивості нашої планети і перевірки моделей її внутрішньої структури. О.Я.Орлов був серед тих вчених, які першими усвідомили важливість таких досліджень.

 

Олександр Якович Орлов (1880 1954) - відомий геоіфізик і астроном, який зробив суттєвий вклад в розвиток науки про Землю, є одним із засновників нового наукового напрямку дослідження Землі - геодинаміки. Основними напрямкоми його наукової діяльності були дослідження зміни широти і руху полюсу Землі. О.Я. Орлов представив нове означення середньої широти і зробив гармонічний аналіз змін широти, запропонував нове означення середнього полюсу епохи. В доробку вченого було багато науково-організаційних звершень. Зокрема, він організував гравіметричну зйомку України, заснував станцію спостережень припливних змін гравітації в Томську, розробив плани створення Радянської служби широти і реорганізації Міжнародної служби широти. О.Я.Орлов тривалий час виконував обов'язки директора Одеської обсерваторії (1912 -1924), заснував і очолив Полтавську гравіметричну обсерваторію (1926 -1951), був ініціатором створення і першим керівником Головної астрономічної обсерваторії (1944-1951). За великі наукові досягнення був двічі обраний членом Академії наук України (1919,1936). Орлов є автором понад 140 наукових робіт.

Ідеї, запропоновані О.Я.Орловим, в подальшому були розвинуті його учнями, зокрема Є.П.Федоровим. Є.П.Федоров продовжив і розвинув дослідження в галузі фундаментальної астрометрії та руху полюсу Землі. Він реалізував ідею О.Я. Орлова про реорганізацію Міжнародної служби широти в Міжнародну службу руху полюсу.

Євгеній Павлович Федоров (1909 -1986) відомий астроном, який вніс суттєвий внесок в розвиток фундаментальної астрометрії і геодинаміки. Основними напрямками його наукової діяльності були теоретичні дослідження в галузі небесної механіки, обертання Землі і теорії нутації. Є.П.Федоров був засновником Київської школи вивчення зміни широти. За видатні наукові досягнення обирався членом Академії наук України (з 1960), президентом комісії 19 МАС Обертання Землі (1995 -1961), директором Головної астрономічної обсерваторії (1959 -1973). Автор понад 200 наукових робіт.

 

 

 

Методи запропоновані Є.П. Федоровим для аналізу руху полюсу і змін широти та їх геофізична інтерпритація були успішно розвинуті у відділі космічної геодинаміки ГАО НАНУ, який був заснований Я.С. Яцківим у 1960 р. на базі лабораторії обертання Землі.

 

Ярослав Степанович Яцків (народився в 1940) відомий вчений в галузі астрономії, космічної геодинаміки і космічних досліджень. Його роботи по вивченню змін широти, вивченню нутації Землі і порівнянню каталогів радіоджерел отримали високу оцінку серед астрономів. За видатні наукові досягнення обраний академіком (1985) і членом Президії НАН України (1998). Очолює ГАО НАНУ з 1975 року, президент комісії 19 МАС Обертання Землі (1982 -1986), віце-президент МАС (1982 -1986), Член-кореспондент Польської академії наук (1988), академік Міжнародної академії астронавтики (2000). Я.С. Яцків є Лауреатом двох державних премій України (1983,2003) і державної премії СРСР в галузі науки і техніки (1986), нагороджений багатьма науковими преміями, серед яких "Фундація доктора Дем'янів. За мир і свободу в Україні" (1993), премія НАН України імені Є.П. Федорова (2000). Є лауреатом міжнародної премії Рене Декарта (2003).

Починаючи з 1970 року в ГАО НАНУ під керівництвом Я.С.Яцківа розробляються нові методи визначення параметрів обертання Землі.

The Ukrainian Centre of Determination of the Earth's Orientation Parameters (UCEOP) was organized in 1998 as a part of the Space Geodynamics Department of the Main Astronomical Observatory of the National Academy of Sciences of Ukraine (MAO NASU). Setting up the centre was connected with the progress in researches of the Earth as a planet by the astronomy and space geodynamics methods at the MAO NASU.

O.Ya. Orlov was a founder of researches in this field of science in Ukraine. The Earth is regarded as a complex dynamical system that responds to external as well as internal actions. Latitude variations and tidal deformations of the Earth become an information source about its general mechanical properties and testing internal structure models of the Earth.

Olexsandr Yakovych Orlov (1880-1954) was a well-known geophysicist and astronomer, one of the founders of geodynamics, a new branch of science. The main directions of his scientific work were the latitude variation and pole motion investigations. O.Ya. Orlov introduced a new definition for the mean latitude and made a harmonic analysis of latitude variations as well as proposed a new definition for the mean pole of epoch. He organized the gravimetric service of Ukraine, founded the Tomsk station for observations of tidal variations, planned setting up the USSA Latitude Service and reorganization of the International Latitude Service. O.Ya. Orlov was director of the Odesa Astronomical Observatory (1912-1924), the founder and leader of the Poltava Gravimetric Observatory (1926-1951), was the founder and first header of the Main Astronomical Observatory in Kiev (1944-1951). He was two times elected a Member of the Academy of Sciences of Ukraine (1919, 1936). O.Ya. Orlov is the author of more than 140 scientific works.

 

Orlov's ideas were further elaborated by his pupils, particularly by Ye.P. Fedorov. Ye.P. Fedorov continued and developed investigations in the fields of fundamental astrometry and pole motion. He realized Orlov's idea of reorganization of the International Latitude Service into the International Polar Motion Service.

Yevhen Pavlovych Fedorov (1909-1986) was a well-known astronomer who played a very important role in the fundamental astrometry and geodynamics. The main directions of his scientific work were theoretical researches in the fields of celestial mechanics, the Earth's rotation and nutation theory. Ye.P. Fedorov founded the Kiev school for the research of lalitude variations. He was a Member of the Academy of Sciences of Ukraine (since 1960), President of Commission 19 of the IAU "the Earth's rotation" (1955-1961) and director of the Main Astronomical Observatory (1959-1973). Ye.P. Fedorov is the author of more than 200 scientific works.

 

 

 

The methods proposed by Ye.P. Fedorov for the analysis of polar motion and latitude variations and their geophysical interpretation are successfully developed at the Department of Space Geodynamics which was founded by Ya.S. Yatskiv in 1960 on the basis of the Laboratory of the Earth's Rotation.

 

Yaroslav Stepanovych Yatskiv (was born in 1940) is a well-known scientist in the fields of astronomy, space geodynamics, and space researches. His investigations in the field of analysis of latitude variations, studies of the Earth nutation and comparison of the catalogues of radio sources were favourably reviewed by astronomers. He is an Academician (since 1985) and a Member of the Presidium of the National Academy of Sciences of Ukraine (since 1998). Ya.S. Yatskiv is director of the Main Astronomical Observatory since 1975, president of Commission 19 of IAU "the Earth's rotation" (1982-1986), Vice-President of IAU (1982-1986), a foreign member of the Polish Academy of Sciences since 1988, an Academician of the International Academy of Astronautics since 2000. He is a laureate of two State prizes of Ukraine (1983, 2003) and of State prize of the USSR in the branch of science and engineering (1983), was bestowed on many another scientific prizes, among them "Fundation of the doctor Dem'ianiv. For peace and freedom in Ukraine", Ye.P. Fedorov prize of the NASU (2000). Ya.S. Yatskiv is a winner of the International R.Descartes prize (2003).

New methods for the determination of the Earth's rotation parameters were elaborated in the MAO NASU since 1970 up to now under the guidance by Ya.S. Yatskiv.

Powereb by Repus Web Tuesday the 26th. . Hostgator coupons